PÁSKOVÁ  KRAJKA , TŘEBA TROCHU JINAK
(Výsledky devátého ročníku soutěže mladých krajkářek do 16 let, květen – září 2023 )

Devátého ročníku soutěže, vyhlašované Muzeem krajky Prachatice, se v roce 2023 účastnilo celkem 27 krajkářek ve věku 8 až 15 let. Jako obvykle, jádro soutěžících tvořily frekventantky kurzů paličkování při Základní škole v Plzni – Liticích, vedené lektorkou paní Lenkou Raunerovou ( 18 prací ) a kroužku paličkování Malšická palička, při Základní škole v Malšicích, vedeného od jeho založení  lektorkou, paní Markétou Prchlíkovou ( 8 prací ). Tyto práce doplňovala letos jediná další účastnice soutěže Šárka Vávrová ze ZUŠ Žamberk, která paličkuje pod vedením lektorky, paní Mgr. Pavly Trojanové.

Proti minulému osmému ročníku došlo do soutěže o dvacet jedna prací méně, což lze vysvětlit jednat tím, že vyhlášené téma soutěže Pásková krajka  ze zdála některým krajkářkám jako téma málo zajímavé a dále tím, že v tomto roce bylo v České republice vyhlášeno obdobných soutěží  více než v letech předchozích.  Obě skupiny krajkářek na soutěži zastoupené vykázaly. stejně jako již několikrát v minulosti vysoký stupeň  invence a profesionality, Tento ročník soutěže posunul celkovou úroveň prací opět na vyšší úroveň. Mimořádně příznivý dojem z výstavy dále prohloubila i práce Strom života od soutěžící Šárky Vaňkové ze ZUŠ Žamberk.

Na základě diskuzí s návštěvníky výstavy z řad odborné veřejnosti se pořádající instituce rozhodla rozdělit hodnocení na dva okruhy, což bylo všemi návštěvníky akceptováno a setkalo se  s kladným ohlasem.

Do prvého okruhu soutěže, nazvaného List do vzorníčku bylo zařazeno 18 vystavených prací , do druhého 8 .

Jedna práce, do předchozích kategorií nezařaditelná, byla návštěvníky rovněž vysoce hodnocena a to jak za námět tak za způsob zpracování a po zásluze získala rovněž soutěžní ocenění.

V kategorii Pásková krajka – list do vzorníčku získaly hlavní ocenění tyto krajkářky:

1. cena Viktorie  S n á š e l o v á

2. cena Magdalena  R o u p c o v á

3. cena Markéta  J a r o š í k o v á

V kategorii Pásková krajka – využití v obrazové krajce

1. cena Veronika  R y j á č k o v á

2. cena Kristýna  T o u f a r o v á

3. cena Eliška  R a p a č o v á

Čestné uznání získala za práci Strom života  Šárka  V á v r o v á

Návštěvníci prostřednictvím Pamětní knihy mnohokrát vyjádřili svůj obdiv všem vystavujícím krajkářkám nejen za krásný zážitek, který jim v souvislosti s návštěvou Muzea krajky Prachatice připravily. Poděkovali jim všem a zejména jejich lektorkám za velké úsilí, píli a um. Jejich práce jsou dokladem, že naplňují přání všech milovníků toho krásného uměleckého řemesla, aby jsme v budoucnu paličkovanou krajku nemuseli obdivovat pouze v muzeích.

Všichni spolupracovníci Muzea krajky Prachatice se připojují s gratulací s tím, že se již dnes těší na desátý ročník soutěže, který se chystá na příští výstavní sezonu. Informace pro veřejnost a zejména pro soutěžící budeme postupně přinášet na tomto webu. Téma příštího ročníku bude známo nejpozději do poloviny října tohoto roku.

S přáním mnoha úspěchů a radosti nad paličkovanou krajkou začínajícím i zkušeným krajkářkám a milovníkům krajky

Ing. Milan Mizera – kurátor výstavy a Ing. Martina Vakočová ředitelka Muzea krajky Prachatice